الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری اكثراً مقطع هسته هاي الكترود گرد مي باشد ( %95) بعضي از آنها توپر و بعضي از آنها توخالي هستند. قطر وطول متناسب در نظر گرفته مي شود مثلاً الكترود باريك را با طول كوچك استفاده مي كنند چون در الكترود باريك حرارت زيادي در سطح مقطع توليد ميشود و طولي از الكترود سرخ مي شود و نمي توان از آن استفاده كرد ولي اگر طول آن كوچك باشد...

ادامه مطلب