طراحی و اجرای سازه به روش تاپ دان (TopDown)

طراحی و اجرای  سازه به روش تاپ دان (TopDown)

نكات طراحى تاپ دان در صورتى كه قصد استفاده از روش اجراي بالا به پايين را داريد، طراحى سازه نيز بايد بر اساس همين روش انجام پذيرد. طراحى سازه به روش تاپ دان يك امر بسيار حساس و داراى جزئيات خاص ميباشد بطوريكه بارهاى جانبى و زلزله خاك در هر طبقه به مدل اعمال شده و نتايج آن در طراحى سازه ترتيب اثر داده مى شود( stage construction ) . لذا بهتر است...

ادامه مطلب