طراحی سازه به روش Top Down

طراحی سازه به روش Top Down

نكات طراحى تاپ دان در صورتى كه قصد استفاده از روش اجراي بالا به پايين را داريد، طراحى سازه نيز بايد بر اساس همين روش انجام پذيرد. طراحى سازه به روش تاپ دان يك امر بسيار حساس و داراى جزئيات خاص ميباشد بطوريكه بارهاى جانبى و زلزله خاك در هر طبقه به مدل اعمال شده و نتايج آن در طراحى سازه ترتيب اثر داده مى شود( stage construction ) . لذا بهتر است...

ادامه مطلب