آزمایشات و تائیدیه ها

آزمایشات و تائیدیه ها

  آزمونهای صورت گرفته بر روی پانلها توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به شرح ذیل است: 1- آزمون بارگذاری متمرکز بر روی سقف. 2- آزمون خمش سقف تحت اثر بارهای ثقلی. 3- آزمون ارتعاش وتعیین فرکانس طبیعی سقف. 4- آزمون مقاومت فشاری بتن سبک مورد استفاده در سقف. 5- آزمون کشش ورق از نمونه ورق ها و ناودانی های بکاررفته در سقف.   تماس...

ادامه مطلب